Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
An Đôn Phác
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1519, Yên Định, Thanh Hoá - ?) Tên nôm là Huê. Đậu tiến sĩ khoa Tân Sửu (1514) dưới triều Lê Trang Tông, làm Lễ bộ thượng thư, tước Ninh khê hầu. Vì có công tích, sau được cải họ Lê. Về già, ông về làng dạy học. An Đôn Phác có nhiều thơ theo lối cận thể, một số bài chép trong Toàn Việt thi lục
Related search result for "An Đôn Phác"
Comments and discussion on the word "An Đôn Phác"