Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
An Dương Vương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chính tên là Thục Phán, người lập ra nước âu Lạc vào khoảng năm 254-179 tCN. Dưới thời An Dương Vương, đã xây dựng thành Cổ Loa, vừa là Kinh đô, vừa là căn cứ quân sự. Đã có vũ khí lợi hại là nỏ máy, bắn mỗi phát được nhiều tên
Comments and discussion on the word "An Dương Vương"