Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bà Rậu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sông ở phía đông bắc Phan Rang-Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, bắt nguồn từ vùng đồi phía tây ở độ cao 200m, chảy ra Biển Đông ở Ninh Chữ. Dài 26km. Diện tích lưu vực 250km2
Comments and discussion on the word "Bà Rậu"