Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bình an
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (cũng nói bình yên) en paix
  • Cả nhà bình an
   toute la famille est en paix
  • Sống bình an
   vivre en paix
  • bình an vô sự
   sain et sauf
  • thượng lộ bình an
   bon voyage!
Comments and discussion on the word "bình an"