Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bình tâm
Jump to user comments
adj  
 • Calm, cool-headed
  • trước khó khăn vẫn bình tâm
   to remain calm in front of difficulties
  • hãy bình tâm suy xét lại hành động của mình
   to reexamine one's action with a cool head
Related search result for "bình tâm"
Comments and discussion on the word "bình tâm"