Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bĩ cực thái lai
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói vận tới chổ cùng cực thì vận thông đến, Khổ hết lại sướng, rũi hết lại đến may
  • Bĩ và Thái vốn là hai quẻ trong Kinh dịch, Bĩ tượng trưng cho cùng khốn, Thái tượng trưng cho sự hanh thông. Thơ Vi Trang (Tiền Thục): "Bĩ khứ Thái lai chung khả đãi" (Vận bĩ đi vận thái đấn, rốt cuộc cứ đợi
  • Đại Nam quốc sử diễn ca:
  • Mới hay con tạo xoay vần
  • Có khi bĩ cực đến tuần Thái lai
Comments and discussion on the word "Bĩ cực thái lai"