Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bao Tự cười
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do tích vua U Vương nhà Chu say mê nàng Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cuời. U Vương ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng
  • Xem U, Lệ
  • Lý Bạch: Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim
  • (Người đẹp nở một nụ cười đáng đổi lấy nghìn lạng vàng)
  • Cung Oán:
  • Hương trời sá động trần ai
  • Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi
Comments and discussion on the word "Bao Tự cười"