Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Braian
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Núi ở phía đông nam Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, độ cao 1874m, cấu tạo bằng đá granit, sườn dốc về phía nam cao nguyên Di Linh và thoi dần về phía bắc. Rừng thường xanh nhiệt đới và cận nhiệt đới (Thông hai lá và ba lá)
Comments and discussion on the word "Braian"