Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cường Để
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Nguyễn Phúc Đán; 1882-1951) Cháu đích tôn hoàng thái tử Nguyễn Phúc Cảnh (con vua Gia Long), tước Kì ngoại hầu. Được Phan Bội Châu và Nguyễn Hàm đưa lên làm hội trưởng Hội Duy tân để dễ tập hợp lực lượng chống Pháp. Trong phong trào Đông du, Cường Để đã sang Nhật học. Tháng 2-1909, bị Nhật trục xuất. Năm 1912, là hội trưởng Việt Nam quang phục hội ở Quảng Châu, kiêm bộ trưởng Bộ tổng vụ của hội. Đã từng sang Đức, Anh. Khi chiến tranh thế giới I bùng nổ, về Trung Quốc, rồi sau đó sang Nhật, tổ chức Việt Nam phục quốc đồng minh hội. Từ sau 1945, bị Nhật bỏ rơi. Sống lưu vong ở Nhật và mất năm 1951
Comments and discussion on the word "Cường Để"