Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cầu Lá buông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gia định thành thông chí: Cầu lá buông ở tỉnh Biên Hòa, bắc ngang qua cái rạch gọi là Rạch Lá buông. Buông là một thứ cây thấp mọc thành rừng, lá to trắng dùng lợp nón, làm áo tơi và buồm thuyền. Từ Bình Thuận đi Biên Hòa nhiều nơi có cầu lá buông
Comments and discussion on the word "Cầu Lá buông"