Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cổ Loa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Di tích kiến trúc lịch sử, kinh đô nước âu Lạc thời An Dương Vương, nay thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Gồm ba vòng luỹ thành khép: Chu oi uông ngoài 8 nghìn mét, vòng giữa 6,5 nghìn mét, vòng trong cùng 1,65 nghìn mét. Khu vực thành có nhiều di chỉ, mộ táng, di tích kiến trúc từ thời Hùng Vưng đến thời Nguyễn. Thành được đắp khoảng thế kỉ 3 tCN và được bồi đắp nhiều lần ở các thời sau
  • (xã) h. Đông Anh, tp. Hà Nội
Comments and discussion on the word "Cổ Loa"