Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cao Biền dậy non
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nóng vội, làm nhanh, nên kết quả không tốt hoặc thất bại hoàn toàn: Chúng ta cần nghĩ cho chín đã, không nên như Cao Biền dậy non
Comments and discussion on the word "Cao Biền dậy non"