Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Châu Thư Đồng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1856, Minh Hương, Điện Bàn, Quảng Nam - 1908) Tên thật là Châu Thượng Văn. Tham gia phong trào Cần Vương của Nguyễn Duy Hiệu. Đầu thế kỉ XX, ông có liên hệ với phong trào Đông du của Phan Bội Châu, giúp tiền cho Duy tân hội. ông bị địch bắt lúc phong trào chống thuế nổ ra (1908), không chịu khuất phục, nhịn ăn mà chết
Comments and discussion on the word "Châu Thư Đồng"