Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chén rượu Hồng môn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ việc phục kích nhưng không thành
  • Sử ký: Bái công đóng quân ở Bái thượng. Hạng Vũ nghe Phạm Tăng định đem quân tiêu diệt Bái công. Bái công hoảng sợ đến Hồng Môn yết kiến xin lỗi Hạng Vương. Hạng vương giữ Bái công ở lại rồi theo kế Phạm Tăng giết Bái công ngay trên tiệc
  • Phạm Tăng năng đưa mắt nhìn Hạng Vương, đưa cái vòng ngọc quyết ra hiệu. Như thế 3 lần nhưng Hạng Vương vẫn im lặng. Phạm Tăng đứng lên gọi Hạng Trang đến bảo: "Quân vương là người bất nhẫn, anh phải vào chúc thọ, chúc thọ xong xin múa kiếm, nhân đó đâm Bái công ở chổ ngồi rồi giết đi". Sau nhờ có Phàn Khoái, Trương Lương giúp nên Bái Công mới thoát về được Bá Thượng. Phạm Tăng tức giận rút kiếm đập vỡ chén ngọc, nói: "Chà, thằng trẻ con, không thể bàn mưu kế được. Người đoạt thiên hạ của Hạng vương nhất định là Bái công. Bọn ta sẽ bị bắt làm tù hết."
Comments and discussion on the word "Chén rượu Hồng môn"