Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chu Văn Tiếp
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1738, Phù Mỹ, Bình Định - 1784) Võ tướng thời Nguyễn Aỏnh dấy nghiệp. Năm 1780, được Nguyễn Aỏnh phong làm Khâm sai đại đô đốc, tham dự nhiều trận đánh quân Tây Sơn. Năm 1783, sang Xiêm cầu viện. Cuối 1784, dẫn quân Xiêm vào Gia Định, bị tử trận trên sông Mang Thít (Vĩnh Long)
Related search result for "Chu Văn Tiếp"
Comments and discussion on the word "Chu Văn Tiếp"