Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cruauté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tàn bạo, sự tàn ác; tính tàn bạo, tính tàn ác
 • sự hung dữ (của một số động vật)
  • La cruauté du tigre
   sự hung dữ của hổ
 • sự ác độc, sự khắc khe
  • La cruauté du sort
   sự khắt khe của số mệnh
Related search result for "cruauté"
 • Words contain "cruauté" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  quái thai kịch
Comments and discussion on the word "cruauté"