Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Dục đông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Muốn tiến về hướng đông, ý nói niềm ước muốn
  • Sử ký: Hạng Vũ phân phong chư hầu, đẩy Lưu Bang sang Tây Thục . ở Thục, Lưu Bang có lần nói với Tiêu Hà rằng: "dự diệc dục đông, an năng uất uất cư thử hồ " (Ta cũng muốn trở về Đông, sau chịu uất ức mà ở mài đây)
Comments and discussion on the word "Dục đông"