Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
E. Coli
Jump to user comments
Noun
  • vi khuẩn tiêu chảy - Một loài vi khuẩn thường hiện diện trong đường ruột của người và động vật khác, đôi khi gây bệnh, có thể là một mối đe dọa cho an toàn thực phẩm
Related words
Comments and discussion on the word "E. Coli"