Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hàm Sư tử
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ tính hung hãn, ghen tuông của người đàn bà, cái oai dữ của người vợ cả
  • Truyền Đăng Lục: Trần Tháo thường cùng Tô Thức luận bàn về bút pháp và về sự thành bại của cổ kim, rất thích đạo phật, đã từng ăn rau, ở chùa, không màng gì đến thế sự. Vợ Tháo là Liễu thị, tính hung hãn hay ghen. Mỗi lần Tháo mở tiệc mời khách, nếu có ca kỹ đến hát xướng mua vui thì Liễu thị ở nhà sau máu ghen nỗi lên, lấy gậy đánh sàn sạt vào tường, gầm thét om sòm, khách không chịu nỗi phải bỏ ra về. Tô Thức nhân đấy mới có thơ đùa TrầnTháo là:
  • "Thùy tự long khâu cư sĩ hiền
  • Đàm không thuyết hữu dạ bất miên
  • Hốt văn Hà đông sư tử hống
  • Trụ trương lạc thủ tam mang nhiên. (Ai hiền như cư sĩ đất Long Khâu, bàn về thuyết không thuyết có của nhà phật đêm không ngũ, bổng nghe sư tử Hà Đông rống lên, gậy chống rơi khỏi tay, lòng bàng hoàng quên phắt đi hết)
  • Là dựa thơ Đỗ Phủ: "Hà Đông nữ nhi thân tích liễu." (Người con gái đất Hà Đông họ Liễu)
  • Tô Thức đã mượn chữ Hà Đông để chỉ Liễu thị vợ Tháo, còn Sư tử hống là tiếng nhà Phật để nói uy nhiêm của phật tổ, nói giọng thuyết pháp của Phật âm thanh chấn động thế giới như sư tử gầm. Nay Trần Tháo thích đàm luận đạo Phật. Tô Thức bèn mượn tiếng nhà Phật để đùa, chỉ cái tính hung hãn hay ghen của Liễu thị
Comments and discussion on the word "Hàm Sư tử"