Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hậu xa đón người hiền
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chu Văn Vương nhà Chu đi săn gặp Lã Vọng, mời lên xe sau chở về, tôn làm bậc thầy. Lã Vọng bày ra đồ Bát trận rồi đánh được nhà ân ở đồng Mục dã
  • XemKhương Tử Nha
Comments and discussion on the word "Hậu xa đón người hiền"