Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hồ điệp mộng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giấc mơ hóa bướm
  • Trang sinh (Trang Chu) người thời Chiến quốc
  • Trang Tử: "Xưa kia Trang chu chiêm bao thấy mình hóa thành bướm. Tự thấy thích chí chăng, chẳng biết đến Chu nữa.Toắt thức dậy thì là Chu. Không biết Chu chiêm bao thấy bướm hay bướm chiêm bao thành Chu chăng..."
Comments and discussion on the word "Hồ điệp mộng"