Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hồ Dương mơ Tống công
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Công chúa Hồ Dương phải lòng Tống Hoằng, công chúa là chị Hán Quang Vũ, được phong ấp ở Hồ Dương nên gọi là hồ Dương công chúa. (Hồ Dương nay thuộc Hồ Nam)
  • Xem Tao Khang
Comments and discussion on the word "Hồ Dương mơ Tống công"