Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hoàng Lương mộng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giấc kê vàng, gíấc mộng chưa chín nồi kê
  • Chẩm trung kỳ: Lư sinh trọ ở Hàm Đan, gặp đạo sĩ Lã ông. Lư sinh than vãn về cảnh khốn cùng của mình. Lã ông bèn lấytrong bọc ra cái gối trao cho Lư sinh rồi bảo: "Gối đầu lên đây mà ngũ anh sẽ được vinh hiển như ý muốn ngay." Bấy giờ, chủ quán đang nấu một nồi kê,. Lư sinh kê gối nằm ngũ, mộng lấy được con gái họ Thôi đẹp lại giàu, thi đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Tiết độ sứ, đại phá quân giặc rồi được phong làm tể tướng trong 10 năm, con trai 5 người đều làm quan, cháu hơn 10 đứa lấy vợ gã chồng đều là chỗ vọng tộc trong thiên hạ... Chợt khi tỉnh dậy, nồi kê vẫn chưa chín. Lư sinh bàng hoàng tự hỏi: "Há việc đó là chuyện mộng ư ?" Lã ông mới nói: "Việc đời thì cũng như mộng vậy thôi."
  • Kiều Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai
  • Cửa nhà đâu mất, lâu đài nào đây ?"
Comments and discussion on the word "Hoàng Lương mộng"