Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hoa Đàm đuốc tuệ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hoa đàm: Hoa Ưu Đàm. Theo kinh Pháp Hoa, hoa Ưu Đàm cứ 300 năm thì nở một lần mà mỗi lần nở là có Phật xuất thế
  • Hoa Ưu Đàm (Tục gọi Hoa Sung), hoa đực và cái khác nhau ẩn trong cuống hoa nên người ta cứ tưởng loại hoa này chỉ có quả chứ không có hoa
  • Đuốc Tuệ: Do chữ "Tuệ Hóa" là ngọn lữa trí tuệ. Kinh Hoa Nghiêm nói: "trí tuệ hỏa linh chúng sinh ly chướng ngại khổ" (Lữa trí tuệ làm cho chúng sinh dứt bỏ được cái khổ vì che chắn, ngăn cản)
  • Hoa đàm đuốc tuệ là chỉ chung việc tu hành theo đạo Phật
Comments and discussion on the word "Hoa Đàm đuốc tuệ"