Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hoa đường
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đời Đường, Thôi Hộ làm chức Ngự sử Phân ty ở Lạc Dương đến dự tiệc ở nhà vị đại thần là Lý Nguyên. Nhà Lý có nhiều danh kỹ hầu tiệc. Rượu say mới hỏi Lý: "Nghe nói nhà ngài có ả danh kỷ là Tử Vân, chẳng hay là người nào vậy ?" Lý trỏ cho biết. ông mới nhìn một lúc rồi nói: "Lời đồn không ngoa, ngài cho tôi quách." Bọn ca kỹ đều ngoảnh lại nhìn rồi phá lên cười. Nhân đấy mới làm bài thơ có câu đầu là:" Hoa Đường Kim nhật ỷ nguyên khai"
Comments and discussion on the word "Hoa đường"