Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hoa Trời bay xuống
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Dư địa kỷ thắng: Thời Lương Vũ Đế, có vị pháp sư là Vân Quang ngồi giảng kinh trên núi Tụ Bảo Sơn ở huyện Giang Ninh tỉnh Giang Tô. Vị sư giảng kinh mà cảm đến trời nên có mưa hoa bay xuống. Núi này vì thế còn có tên Vũ Hoa đài, có nhiều đá hoa ngũ sắc
  • Pháp Hoa kinh: Thích Tôn đang giảng kinh pháp hoa thì trời mưa xuống 4 giống hoa gọi là "Vũ hoa thị" (Điềm lành mưa hoa). Đó là điềm lành thứ 3 trong 6 điềm lành của kinh Pháp Hoa
  • Quan âm thị kính: Mưa hoa rãi khắp bên mình
  • Nhấp nhô đá cũng xếp quanh gật đầu
Comments and discussion on the word "Hoa Trời bay xuống"