Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Khương Tử Nha
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tức Thái công, danh thần nhà Chu
  • Sử ký: ông người Đông Hải, vốn họ Khương tên Thượng, tự Tử Nha. Tổ tiên ông có công, được phong đất ở Lã nên lấy tên đất phong làm họ, gọi là Lã Thượng. ông sống cuộc đời cùng khốn cho đến già, hơn 70 tuổi vẫn phải đi câu cá để sinh sống. Chu Văn Vương sửa soạn đi săn, cho người bói một quẻ, quẻ bói rằng: "Sở hoạch phi long, phi ly, phi hổ, phi bi, sở hoạch bá vương chi phụ." (Con săn được không phải là con rồng, con Ly, cũng không phải là con hổ con gấu. Con săn được là con giúp nên nghiệp bá vương).Thế là văn Vương đi săn về phía đông và gặp Lã Vọng câu cá ở phía Bắc sông Vị. Cùng nói chuyện với ông, Văn Vương lấy làm hợp ý lắm, nói: "Tự ngô tiên quân Thái công viết: Dương hữu thánh nhân thích Chu, Chu dĩ hưng, tử chân thị đa ! Ngô Thái công vọng, tử cữu hỉ" (Từ Thái Công tiên quân của ta đã có nói: Thiện có thánh nhân đến giúp nhà Chu, nhà Chu sẽ hưng thịnh, chính ngài là thánh nhân đó chăng ? Vua cha ta trông mong ngài đã lâu lắm rồi đó)
  • Vì vậy mới đặt tên hiệu cho ông là Thái Công Vọng (Người vua cha trông mong). Văn Vương mời Lã Vọng ngồi sau, rước về kinh tôn làm thầy. Lã Vọng giúp Văn Vương và con là Vũ Vương dựng nên nghiệp lớn nhà Chu. Vũ Vương phong ông là Sư Thượng Phụ (Bậc thầy kính trọng ngang cha). Vũ Vương diệt Trụ, lấy được thiên hạ, phong đất Doanh Châu nước Tề cho ông
  • Tương truyền ông có soạn bộ binh thư là Lục thao gồm 6 quyển
  • Bạch Vân quốc âm thi tập:
  • Kìa kìa Lã Vọng câu bàn thạch"
  • Nọ nọ Nghiêm Quang náu phủ xuân. Xem Thao lược, Nghiêm Quang, Tử Lăng
Comments and discussion on the word "Khương Tử Nha"