Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lý Công Uẩn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Giáp tuất 974 - Mậu thìn 1028)
  • Vua nhà Lý, người châu Cố Pháp lộ Bắc Giang, sinh ngày 12-2 Giáp tuất (8-3-974). Ông là vua khai sáng nhà Lý tức Lý Thái tổ, lúc 35 tuổi
  • Thân mẫu ông họ Phạm, năm lên 3 tuổi ông làm con nuôi sư Lý Khánh Vân, đến tuổi trưởng thành ông thông minh, có tài văn võ. Làm quan nhà Tiền Lê đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy
  • Nhà Tiền Lê suy vi vì Lê Ngọa Triền bạo ngược, triều thần là Đào Cam Mộc ngầm mưu với sư Nguyễn Vạn Hạnh thường khuyên ông hãy sẳn sàng lật đổ nhà Lê. Đến Kỷ dậu 1009. Lê Ngoạn Triều mất, ông cùng Hữu điện tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Đề đem 500 quân Tùy Long vào cung canh giữ. Nhân thời cơ, Đào Cam Mộc giục ông hành động. Cuộc đảo chính thành công chớp nhoáng
  • Ông lên ngôi vua, sáng nghiệp nhà Lý, dời đô ra thành Đại La (sau đổi là Thăng Long -Hà Nội). Ông sửa sang chính trị, trọng dụng Đào Cam Mộc, gả em gái là An Quốc cho, phong tước Nghĩa Tín hầu. Mặt khác, ông cũng trọng đãi tăng sĩ, chú trọng việc đúc tượng, xây chùa xem đạo Phật như là Quốc giáo
  • Ngày 3-3 Mậu thìn (31-3-1028) ông mất hưởng dương 54 tuổi,ở ngôi 19 năm, hiệu năm là Thuận Thiên
Comments and discussion on the word "Lý Công Uẩn"