Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lũng Thủy
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên 1 suối nước ở Lũng Sơn, Thiểm Tây, Trung Quốc
  • Văn học cổ dùng Lũng Thủy tượng trưng cho chổ ở của chinh phu vì nó ở mạn biên giới phía Tây. Các đời Tần Hán thường có quân đóng ở đây
Comments and discussion on the word "Lũng Thủy"