Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lương Vũ Đế
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lương Vũ Đế họ Tiêu tên Diễn, ban đầu làm quan nước Tề. Vua Tề vô đạo giết anh, Tiêu Diễn khởi binh vây hãm kinh đô, lập vua mới tức Hòa Đế. Hòa Đế vời Diễn làm Đại tư mã, phong làm Lương Vương. Năm Trung hưng thứ 2 (502), vua Tề nhường ngôi cho, đặt quốc hiệu là Lương. Sau Hầu Cảnh làm phản, vây hãm Đài Thành, Lương Vũ Đế phải chết đói
Comments and discussion on the word "Lương Vũ Đế"