Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lộ Bố Văn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Là một loại văn thư để ngõ như thông cáo ngày nay
  • Ngày xưa, một đạo quân chính nghĩa sắp đi đánh dẹp đâu đó thường gửi tờ "Lộ Bố Văn" đến trước kể tội trạng đối phương đồng thời nêu mục đích chính nghĩa hành động chinh phạt của mình. Bài văn thường được viết vào dãi lụa trương lên
Related search result for "Lộ Bố Văn"
Comments and discussion on the word "Lộ Bố Văn"