Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mây Hàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mây ở núi Thái Hàng, chỉ lòng nhớ cha mẹ
  • Đường Thư: Địch Nhân Kiệt khi làm quan đất Tinh Khâu, một hôm lên chơi núi Thái Hàng, ngoảnh lại nhìn thấy có đám mây trắng lờ lững bay ở đàng xa. ông ngậm ngùi nói với người theo xung quanh rằng: "Ngô thân xa kỳ hạ" (Nhà cha mẹ ta ở dưới đám mây trắng đó). Nói rồi, ông bồn chồn đứng nhìn đám mây trắng một hồi lâu đến khi đám mây bay đi nơi khác
  • Tự tình khúc:
  • Nam cai khuất non xanh man mác
  • Thái Hàng xa mây bạc lần vần
Comments and discussion on the word "Mây Hàng"