Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Một phơi mười lạnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mạnh Tử: "Tuy hữu thiên hạ dị sinh chi vật giã, nhật nhật bộc chi, thập nhật hàn chi, vị hữu năng sinh giã giã." (Trong thiên hạ tuy có vật rất dễ sống nhưng một ngày ấm và mười ngày rét, thì loài dễ sống đó cũng không thể sống và sinh sôi được)
  • ý nói công việc không thể vội vàng hấp tấp, nếu học mà một ngày học, mười ngày chơi, không suy nghĩ gì đến sách vở thì rút cục chẳng biết gì cả
Comments and discussion on the word "Một phơi mười lạnh"