Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
M-72
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên gọi súng phóng lựu chống tăng của Mĩ dùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, nặng 2,36kg, tốc độ bắn 3-4 phát/phút, khả năng xuyên vỏ giáp khoảng 20cm, tầm bắn hiệu quả đến 300m
Comments and discussion on the word "M-72"