Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nắng hạ làm mưa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói tài cứu dân giúp nước
  • Vua Cao Tông nhà Thương cầu được Phó Duyệt ở đất Phó Nghiêm về tôn lập làm thừa tướng ở luôn bên cạnh vua. Cao Tông bảo Phó Duyệt rằng: "Nhược tuế cự xuyên dụng nhữ tác chu tiếứp, nhược tuế đại hạn dụng nhữ tác lâm vũ." (Nếu qua sông lớn, dùng nhà ngươi làm mái chèo thuyền, nếu phải năm đại hạn, dùng nhà ngươi làm trận mưa rào)
  • ý nói người hiền tài ra cứu dân giúp nước, cũng như trận mưa phải cơn hạn vây. (Thông Chí quyển 3, Thượng thư quyển 10)
Comments and discussion on the word "Nắng hạ làm mưa"