Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nam ông mộng lục
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sách chữ Hán, 1 cuốn 2 tờ 2 mặt, khổ 13x20. Sách có 31 thiên, nay chỉ còn 28 thiên, viết theo thể ký truyện trình bày các nhân vật, hiện tượng lịch sử thời Lý Trần. Tác giả là Hồ Nguyên Trừng, đại thần dưới triều Hồ, 1904 bị bắt đưa sang Trung Quốc, làm quan cho nhà Minh đến chức Công bội Thượng thư. Tuy ở quê người nhưng vẫn nhớ đất nước, nên lấy tên sách là Nam ông mộng lục
Comments and discussion on the word "Nam ông mộng lục"