Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nam đồng hương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1905-1908) Do Hội Duy tân thành lập tại Sài Gòn, mục đích tuyên truyền, liên lạc, tập hợp những người yêu nước, làm kinh tế cung cấp tài chính cho phong trào Đông du. Đóng góp có hiệu lực vào việc nâng cao lòng yêu nước của nhân dân, cung cấp được nhiều kinh phí cho thanh niên Nam Kỳ xuất dương du học ở Nhật dưới sự lãnh đạo của Phan Bội Châu
Comments and discussion on the word "Nam đồng hương"