Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngô dữ Ngô bào
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ việc cùng là đồng loại, đồng bào
  • Bài "Tây Minh" của Trương Trí có câu: "Dân ngô đồng bào, vật ngô dữ giã." (Người với ta là đồng loại, cho nên gọi là đồng bào, thì coi nhau như anh em mình. Vật (động, thực vật) cùng ta chẳng đồng loại, nhưng tính thể sở tự cũng vốn ở trời đất cho nên gọi là "ngô dữ" thì coi nhau như bè lũ mình.)
Comments and discussion on the word "Ngô dữ Ngô bào"