Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Người Địch chống chèo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ lòng quyết tâm đánh giặc
  • Nói việc Tổ Địch đời Tấn khi cầm quân đánh phương Bắc. Lúc đi qua sông, đến giữa dòng mới gõ mái chèo mà thề rằng: "Tổ Địch bất năng thanh Trung Nguyên bất phục tế giả" (Tổ Địch không dẹp yên được đất Trung Nguyên thì không qua lại sông này)
  • Câu nói này làm ta liên tưởng đến các câu nói khác: "Thề không đánh tan được quân giặc thì không về lại sông này" của Hưng Đạo Đại Vương bên sông Bạch Đằng khi đem quân đi đánh quân Nguyên, "Quân tử nhất khứ, hề bất phục hoàn" (Quân tử một đi không trở lại) của Kinh Kha bên sông Dịch Thủy lúc đi hành thích Tần Thủy Hoàng
Comments and discussion on the word "Người Địch chống chèo"