Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Người đạo thờ vua
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói việc Vương Đạo giúpvua Tấn
  • Thông Chí: Vương Đạo, tự Mậu Hoàng, khi Tấn Nguyên Đế còn làm Lang Nha vương, ông biết thiên hạ đã loạn lạc, mới cùng các bậc hiền tài tuấn kiệt trong nước mưu việc Cần Vương. Nguyên Đế lên ngôi, ông được phong giữ chức Thừa Tướng. Khi Nguyên Đế mất, ông nhận di chiếu phò vua Minh Đế rồi Thành Đế. ông trãi qua 3 đời vua, có công to, làm quan đến chức Thái Phó
Comments and discussion on the word "Người đạo thờ vua"