Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngựa qua cửa sổ
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • Do chữ "Bạch câu quá khích" (Bóng bạch câu, tức bóng mặt trời qua kẽ hở). ý nói thời gian trôi qua rất nhanh
 • Là xuất phát từ câu thơ:
 • Lễ ký tam niên chi tang
 • Nhị thập ngũ nguyệt chi tất
 • Nhược tứ chi quá khích." (Tang 3 năm thì chỉ 25 tháng là hết như ngựa tứ qua khe hở)
 • Tam niên vấn: Lời sớ: Tứ tức tứ mã, khích là khe cửa, ngựa tứ khỏe mà nhanh vụt qua khe hở hẹp mà nhỏ là chỉ cái ý cực nhanh
 • Trang Tử: "Nhân sinh thiên địa chi, gian nhược bạch câu chi quá khích." (đời người ta trong khoảng trời đất, như bóng bạch câu qua khe hở)
 • Lư Hầu thế gia: Sử ký chép lời Lã Hậu nói với Trương Lương: Nhân sinh nhất thế gian
 • Như Bạch câu quá khích
 • Hà chí tự khổ như thử. (Người ta sinh ra đời như bóng Bạch Câu qua khe hở, cần gì phải tự làm khổ mình như thế)
 • Lời chú của Sư Cổ trong Hán Thư cũng chép: "Đó là nói về sự nhanh chóng. Bạch câu chỉ ánh mặt trời, khích là khe hở ở tường"
 • Thạch Sanh:
 • Bóng câu cửa sổ ngựa bay
 • 7 năm thắm thoắt đến ngay bây giờ. Nam Hải tế văn:
 • Bóng Bạch câu bay vụt cửa phù sinh
 • Hình Thương cẩu đúc mòn khuôn đại khối
Comments and discussion on the word "Ngựa qua cửa sổ"