Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nhữ Đình Hiền
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (thế kỷ 17, Đường An, Hải Dương - nay là Cẩm Bình, Hải Hưng) Đỗ tiến sĩ năm 1680, có đi sứ Trung Quốc. Làm quan trải các chức Ngự sử, đến Thượng thư bộ Hình, Tham tụng. ông nổi tiếng là người có chính trị giỏi, nhất là xử kiện công bình đúng đắn. Lúc mất, được truy tặng Thái phó, Thọ quận công
Comments and discussion on the word "Nhữ Đình Hiền"