Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quách Đình Bảo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1431 - Thái Phúc, Thái Thuỵ, Thái Bình - 1505)Đỗ Thám hoa năm 1463, cùng với Trạng nguyên Lương Thế Vinh. Làm quan đến Thượng thư bộ Lễ. Năm 1478, đi sứ sang Minh.Là hội viên Hội Tao Đàn, được vua Lê Thánh Tông giao nhiệm vụ cùng Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận biên soạn bộ Thiên Nam dư hạ tập
Comments and discussion on the word "Quách Đình Bảo"