Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quỷ Cốc Tử
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thầy học của Tô Tần, Trương Nghi thời Chiếc quốc, chỉ thầy thuật số thông hiểu mọi lẽ
  • Đông Chu Liệt Quốc: Đất Dương Thành thuộc địa phận nhà Chu có một chỗ tên là Quỷ cốc (hang quỷ) vì chổ ấy núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải là chổ có người ở. Trong núi có một ẩn sĩ tự đặt hiệu là Quỷ Cốc tử. Tương truyềứn người ấy họ Vương tên Hủ thời Tấn Bình Công, nguyên trước ở Vân Mộng sơn, cùng người nước Tống là Mặc Địch tu đạo ở đây. Mặc Địch không có vợ con, đi chu du thiên hạ, theo chủ nghĩa kiêm ái mà cứu thế độ nhân, còn Vương Hủ thì ẩn ở núi Quỷ Cốc, người ta vẫn gọi là Quỷ Cốc Tiên sinh
  • ông có mấy môn học vấn xuất chúng là: Số học (Thiên văn, tướng số), Binh học, Du thuyết học, Xuất thế học (đạo tiên)
  • Học trò ông có: Tôn Tẫn, (Tề)Bàng Quyên, Trương Nghi (Ngụy), Tô Tần (Lạc Dương)
Comments and discussion on the word "Quỷ Cốc Tử"