Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scotchman
/'skɔtʃmən/
Jump to user comments
danh từ
  • người Ê-cốt
IDIOMS
  • flying Scotchman
    • xe lửa tốc hành Luân-đôn Ê-đin-bơ
Related words
Related search result for "scotchman"
Comments and discussion on the word "scotchman"