Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tam giáo cửu lưu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia
  • Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội
Comments and discussion on the word "Tam giáo cửu lưu"