Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trịnh Kiểm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1502 - Sóc Sơn, Vĩnh Phước - nay thuộc Vĩnh Lộc, Thanh Hoá - 1570) Danh tướng, đại thần trụ cột triều đình dưới ba đời vua thời Lê Trung Hưng. Có tài mưu lược, lập nhiều chiến công, được vua phong đại tướng, tước Dực quận công. 1545 được phong Thái sư, tước Lạng quốc công. Năm 1569 được vua phong Thượng tướng, Thái quốc công, tôn làm Thượng phụ. Được truy phong Thái vương
Comments and discussion on the word "Trịnh Kiểm"