Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Võ Văn Tồn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1892 - Long Hiệp, Chợ Lớn - nay thuộc Long An - 1942) Học chữ Pháp, làm hương hào, xã trưởng rồi ứng cử trúng hội đồng Quản hạt, thường gọi là hội đồng Tồn. Võ Văn Tồn giao thiệp với Nguyễn An Ninh, tiếp thu ảnh hưởng và cùng hoạt động chính trị với lớp thanh niên trí thức đương thời. ông đứng ra thành lập chi nhánh khuyến học, và thường bí mật trợ cấp cho những người hoạt động. Năm 1940, bị bắt cùng với Nguyễn An Ninh, đày đi Côn Đảo và mất tại đó
Related search result for "Võ Văn Tồn"
Comments and discussion on the word "Võ Văn Tồn"