Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Văn Đình Dận
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (thế kỷ 18, Lạc Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh) Con trai của Văn Đình Nhậm, làm võ tướng. Năm 1740, được tước quận công. Khi Nguyễn Cừ tấn công thành Thăng Long, Văn Đình Dận đã lập mưu giữ vững được thành trì. Được triều đình đánh giá cao công lao và mưu mẹo
Related search result for "Văn Đình Dận"
Comments and discussion on the word "Văn Đình Dận"