Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vũ Huy Tấn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1749 - Mộ Trạch, Đường An - nay là Bình Giang, Hải Hưng - 1800) Còn có tên là Liễn, hiệu là Nhất Thuỷ, con trai của Vũ Huy Đĩnh. Đỗ giải nguyên (1768). Dưới triều Lê Hiển Tông, làm Thị nội văn chức, về sau làm quan với vua Quang Trung trải các chức Hàn lâm đãi chế, thăng Thượng thư bộ Công. Hai lần đi sứ Trung Quốc. Có công, được đặc cách thăng Thượng trụ quốc thị trung đãi chiếu thượng thư. Tác phẩm có Hoa nguyên tuỳ bộ tập
Comments and discussion on the word "Vũ Huy Tấn"